Prejsť bránou milosrdenstva

      Svätý Otec František počnúc 8. decembrom postupne otvorí brány milosrdenstva na 4 hlavných rímskych bazilikách. V tieto dni odporúča biskupom otvárať brány katedrál a konkatedrál.

      Keď Pán Ježiš v nazaretskej synagóge prečítal slová proroka Izaiáša vzťahoval ich na seba. Pomazaný Duchom Pán má hlásať evanjelium chudobným, oznámiť slepým videnie, zajatým a utláčaným prepustenie a „ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4,19). Židia poznali slávenie jubilejných rokov a  ich slávenie popisovala kniha Levitikus v  25.  kapitole. Jubilejný rok začínal trúbením na rohu v celej krajine. Počas milostivého roka sa vracala pôda, domy, majetok a ľuďom v otroctve sa vracala sloboda. Ježiš priniesol oslobodenie od hriechu a preto v plnom zmysle ohlásil Pánov milostivý rok.

      Vieme, čo sa dialo s veľkými hriešnikmi, keď zažili dotyk Ježišovho milosrdenstva. Tí ľudia sa úplne zmenili. Mýtnik Matúš sa stal apoštolom, Zachej sľúbil nápravu a  všetko niekoľkoná­sobne nahradiť, Mária Magdaléna zanechala svoje zlé a hriešne povolanie, zločinec na kríži prosil Ježiša, aby si na neho spomenul vo svojom kráľovstve. Ohlasy na Ježišovu blízkosť ku hriešnikom boli kritické, ale Ježiš odpovedal jasne: lekára potrebujú chorí, nie zdraví. Chorí, teda hriešni, potrebovali jeho milosrdenstvo. My všetci potrebujeme Božie milosrdenstvo.

       Božia tvár je tvárou milosrdného otca, ktorý je stále trpezlivý. Naše návraty do domu otca sú vždy naplnené láskyplným prijatím. Otec nám vracia stratený šat, dáva prsteň na ruku, vystrojí hostinu. Prameň Božieho milosrdenstva je nevyčerpateľný a aj preto často Svätý Otec František pripomína, aby sme pamätali, že Boh sa nikdy nevyčerpá v odpúšťaní, ale skôr sa my vyčerpáme, unavíme, znechutíme, rezignujeme.... v  uchádzaní sa o  Božie odpustenie.

        Rok milosrdenstva dá celému Božiemu ľudu, všetkým členom Kristovej cirkvi veľa príležitostí nato, aby náš vzťah a naše precítenie potreby Božieho milosrdenstva boli živé. Svätý Otec František počnúc 8. decembrom postupne otvorí brány milosrdenstva na 4 hlavných rímskych bazilikách. V tieto dni odporúča biskupom otvárať brány katedrál a konkatedrál.

       Sme si vedomí toho, že potrebujeme Božie milosrdenstvo a zároveň svet potrebuje naše milosrdenstvo. Svätý rok bude duchovnou obnovou trvajúcou 12 mesiacov, ktorá môže pozdvihnúť osobnú modlitbu, úctu k  Božiemu milosrdenstvu a k  Božskému Srdcu.

       Počas Svätého roka by sme mali hlbšie prežiť sviatosť zmierenia, horlivejšie sa modliť posvätný ruženec, korunku Božieho milosrdenstva, zúčastňovať sa na verejných pobožnostiach zameraných na tajomstvo Božieho milosrdenstva. Naše milosrdenstvo sa má navonok prejaviť konaním skutkov duchovného a telesného milosrdenstva. Cenným prameňom pre rozjímanie a meditáciu, vnímanie a prežívanie Božej lásky k človekovi je Sväté písmo (podobenstvá v Lukášovom evanjeliu). Veľa impulzov nám ponúkajú aj diela svätých a ich svedectvá vnímania a prežívania Božej lásky k hriešnikovi.

       Učme a svedčme o Božej milosrdnej láske, ktorá sa prejavuje prúdom Božej milosti, ktorá očisťuje od hriechu a dáva silu žiť a rásť v spojení s Bohom. Prijmime pozvanie Svätého Otca Františka a  často prechádzajme bránou milosrdenstva v nadchádzajúcom Svätom roku, ktorý bude priaznivým časom na zmenu života.

(výňatok z článku Viktora Pardeľa, Katechetické ozveny č. 2 šk. rok 2015/ 2016, str. 6, www. dkuspis.sk)

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie